Water - Akoestische onderzoeken, Akoestische rapporten

 
 
 

Watertoets

Indien er sprake is van nieuwbouwplannen op een locatie kan er door de overheid een Watertoets ge?ist worden. Door middel van de Watertoets worden de effecten van de werkzaamheden op de waterhuishouding in het gebied in beeld gebracht. Hierdoor kunnen problemen zoals wateroverlast en watervervuiling worden voorkomen De bedoeling is om door middel van de Watertoets tot een duurzaam waterbeheer te komen.

De watertoets is een proces waarin overleg plaatsvindt tussen betrokken partijen en waarin afspraken worden gemaakt over invulling van de wateraspecten in het plangebied. Uitgangspunt hierbij zijn de criteria en richtlijnen van het betreffende waterschap.

Het resultaat van de watertoets is een rapportage (integrale waterstudie) waarin de resultaten van het proces zijn beschreven en de diverse wateraspecten zijn samengevat. De rapportage dient als hulpmiddel voor het opstellen van de waterparagraaf in het nieuwe bestemmingsplan. De waterparagraaf is wettelijk verplicht gesteld en is de verantwoording van de initiatiefnemer.

Downloads
bestuurlijkenotitie
aandeslag met watertoets
handreiking 2 watertoets
mvt wetsvoorstel wro