Geuronderzoek en Geurhinder bij bedrijven of vanwege activiteiten - Akoestische onderzoeken, Akoestische rapporten

 
 
 
Geuronderzoek en Geurhinder bij bedrijven of vanwege activiteiten
Voor het vaststellen van de immissiesituatie in de directe omgeving van het geur verschreidende bedrijven of activiteiten zoals bijvoorbeeld baggerspeciedepot is het noodzakelijk de geuremissie van de inrichting te bepalen. Meestal dient dit te gebeuren in het kader van een Wet milieubeheer vergunningsprocedure of naar aanleiding van klachten over geur cf stank.
Voor de berekening worden de mogelijke geurbronnen van een bedrijf of activiteit ge?nventariseerd. Bij nieuwe inrichting worden voor prognose berekeningen de geuremissies van de bronnen bepaald aan de hand van kentallen uit de literatuur of de door AV-Consulting opgebouwde data-base.
Op basis van de voorgenomen bedrijfsvoering en inventarisatie kan de totale geuremissie van een inrichting worden vastgesteld, alsmede het aantal uren waarin deze emissies optreden.
Met behulp van de vastgestelde geuremissies, de bedrijfsvoering en de lokale omstandigheden zal de immissiesituatie rond een bedrijf of activiteit of baggerdepot worden berekend met behulp van verspreidingsberekeningen. Met de verspreidingsberekeningen worden 98-percentiel contouren berekend. Met dit percentiel wordt die concentratie berekend welke op een bepaald punt in de omgeving maximaal 2% van de tijd van het jaar (176 uur) wordt overschreden. Het 98-percentiel is in Nederland het gangbare percentiel om de geursituatie in de omgeving weer te geven.

Aanvullend op het 98-percentiel wordt het 99,9-percentiel berekend (overschrijding van 9 uur per jaar). Hiermee wordt inzicht verkregen in de geursituatie in de omgeving ten gevolge van piekemissies. Voor de verspreidingsberekeningen wordt gebruik gemaakt van het Nieuwe Nationale Model, versie KEMA Stacks 6.2. (release juli 2004) Met dit model wordt een aaneengesloten en representatieve tijdreeks van weersituaties Сuur voor uurТ doorgerekend. Doel van deze verspreidingsberekeningen is een beeld te krijgen van de geurbelasting in de omgeving. De geurbelasting wordt weergegeven als geurcontouren rond een bedrijf, activiteit of bagger depot, waarbinnen een bepaalde geurconcentratie gedurende een bepaalde tijd per jaar overschreden wordt.

Voorbeeld van geurcontouren rond een baggerdepot berekend met STACKS.
(nieuw nationaal model )