Horeca, Sport en Recreatieinrichtingen - Akoestische onderzoeken, Akoestische rapporten

 
 
 

Recreatielawaai

Ook voor sport- en recreatieactiviteiten gelden er geluidseisen om de geluidhinder zoveel mogelijk te beperken. Met betrekking tot dit soort activiteiten wordt er een onderscheid gemaakt tussen inrichtingen en niet-inrichtingen.

Het gaat vaak om een bedrijfsmatige activiteit of een dusdanig uit de hand gelopen hobby dat de activiteit een omvang heeft alsof het bedrijfsmatig was. Toch is een aantal recreatieactiviteiten geen inrichting, ofwel omdat er sprake is van een mobiele activiteit ofwel omdat de activiteit incidenteel en kortdurend van aard is. Tot de recreatie-inrichtingen behoren onder meer discotheken, dancings, kinderboerderijen, dierentuinen, maneges, speeltuinen, pretparken, kampeerterreinen, bioscopen, concertgebouwen, theaters, stadions en zwembaden. Tot de niet-inrichtingen behoren onder meer de niet-permanente kermissen, festivals, evenementen en eenmalige wedstrijden.

De meeste inrichtingen waar recreatieactiviteiten plaatsvinden vallen onder het Besluit Horeca-, Sport- en recreatie-inrichtingen. Enkele recreatie-inrichtingen die niet onder dit besluit vallen zijn vergunningplichtig. Er orden dan geluidseisen gesteld in de milieuvergunning.

Voor niet-inrichtingen bestaat er geen vergunningplicht ingevolge de Wet milieubeheer. Dit geeft het gemeentebestuur de mogelijkheid om regulerend op te treden bij Algemeen Plaatselijke Verordening. Vele APV's kennen dan ook een evenementenverordening.

AV-Consulting kan metingen en berekeningen verrichten om de geluidsemissie van recreatieactiviteiten vast te stellen.