luchtonderzoek - Akoestische onderzoeken, Akoestische rapporten

 
 
 

Luchtkwaliteitsonderzoek


Luchtkwaliteit is een thema wat in Nederland momenteel veel aandacht krijgt. Dit is terecht aangezien een slechte luchtkwaliteit bedreigend is voor de volksgezondheid. Alhoewel de kwaliteit gedurende de afgelopen jaren beter is geworden, sterven volgens een schatting van VROM jaarlijks 18.000 mensen vroegtijdig als gevolg van vervuilde lucht die ze inademen. Vooral mensen met hart- en vaatziekten blijken kwetsbare groepen te zijn. Het is daarom belangrijk luchtkwaliteit te monitoren en onderzoek te doen naar mogelijk bedreigende situaties.

AV-CONSULTING B.V. kan luchtkwaliteitsonderzoek uitvoeren in de nabijheid van wegen met behulp van het softwarepakket GEOMILIEU. Behalve voor het vaststellen van de luchtkwaliteit in de huidige situatie kan ook de luchtkwaliteit voor toekomstige scenario's worden doorgerekend. Het programma biedt de mogelijkheid om contouren te plotten. Hierdoor ontstaat duidelijk inzicht in de ruimtelijke spreiding van de luchtvervuilende stoffen.