Flora- en Faunawet - Akoestische onderzoeken, Akoestische rapporten

 
 
 

Flora- & Faunawet

Op nieuwbouwlocaties kan het geT?T?ist worden dat er een Eco-effect Scan wordt uitgevoerd volgens de Flora- en Faunawet. De Flora- en Faunawet is op 1 april 2002 in werking getreden. Deze wet vervangt een aantal wetten waaronder de Vogelwet, de Jachtwet en de soortenparagraaf uit de Natuurbeschermingswet. De wet tracht een integraal en samenhangend wettelijk kader te bieden voor de bescherming van dieren- en plantensoorten. Door de Flora- en Faunawet is de bewijslast op dit gebied in veel gevallen bij de opdrachtgever komen te liggen. Om te voorkomen dat tijdens het werk deze bewijsvoering gevraagd wordt, is het van groot belang deze voorafgaand aan de werkzaamheden te laten onderzoeken en vastleggen.
ECO-effect scan
In verband met het van kracht zijn van de Flora- en faunawet is de grondeigenaar verplicht een toetsing uit te voeren naar de effecten van de werkzaamheden op de aanwezige natuur. Hierbij dient er gekeken te worden naar het al dan niet voorkomen van beschermde planten of dieren. Voor zowel dempen, graven als nieuwbouw dient dit te gebeuren. Doorgaans wordt een ecologische toetsing binnen de bestemmingsplanwijzigingsprocedure gevraagd.

ECO-effect onderzoek
Indien uit de scan blijkt dat er effecten op beschermde soorten en beschermde gebieden worden gesignaleerd, zal een uitgebreider onderzoek en rapportage in het kader van de Flora- en Faunawet dienen te worden uitgevoerd. Wanneer blijkt dat beschermde soorten voorkomen kan een ontheffing worden aangevraagd. Met een ontheffing worden eventueel storende effecten door de werkzaamheden toegestaan.

Downloads
Besluit rode lijsten
folder soorten flora + fauna
de flora
Flora en fauna vereenvoudigd