Bouwlawaai - Akoestische onderzoeken, Akoestische rapporten

 
 
 

Bouwlawaai

In de buurt de bouwlocaties kan geluidsoverlast ontstaan ten gevolge van de bouwwerkzaamheden. Om geluidhinder ter plaatse van woningen zo veel mogelijk te voorkomen zijn er door de Raad van Ministers van de EG voor een aantal categorien bouwmachines richtlijnen vastgesteld. In september 1984 zijn door de Raad van Ministers in dit kader richtlijnen van sloophamers, motorcompressoren, las- en vermogensgeneratoren, torenkranen en motorgrasmaaiers vastgesteld, gevolgd door richtlijnen voor diverse categorien grondverzetmachines en voor vorkheftrucks in 1986.

Met betrekking tot de eisen voor de geluidsbelasting vanwege bouwlawaai ter plaatse van woningen kan het volgende worden gesteld:

"In het kader van de Wet geluidhinder 1980 zijn landelijke toetsingsnormen voor bouwlawaai opgesteld (Circulaire Bouwlawaai van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene, 1981). Als toetsingsnorm voor de geluidbelasting door bouw- en sloopwerkzaamheden op de gevels van woningen tijdens de gehele duur van de werkzaamheden wordt een equivalent geluidniveau over de dag (7.00-19.00 uur) van 60 dB(A) aanbevolen. Bij een totale duur van werkzaamheden korter dan een maand kan een toetsingsnorm van 65 dB(A) worden gehanteerd. Voor bijzonder geluidgevoelig objecten zoals ziekenhuizen en scholen kan de bevoegde instantie (gemeente) ook een lagere dagwaarde dan 60 dB(A) als norm hanteren.

Indien deze waarden door toepassing van gebruikelijke bouwmachines zouden worden overschreden, moet er naar gestreefd worden dat de te gebruiken machines voldoen aan de verzwaarde emissie-eisen die in de circulaire bouwlawaai genoemd worden voor een aantal machines en apparaten." (Geluid en Trillingen bij de Bouw, ir. E.A.P. Koningsveld, Stichting Arbouw)

AV-Consulting kan bij bijvoorbeeld klachten over bouwlawaai controlemetingen verrichten ter plaatse van woningen. Ook is het mogelijk om voor grote bouwlocaties prognoses te doen voor de geluidsbelasting en aan de hand daarvan beheersplannen op te stellen om de geluidsoverlast te beperken.