Bouwfysica - Akoestische onderzoeken, Akoestische rapporten

 
 
 

Bouwfysica


Bezonning-Beschaduwing

In sommige steden gaat de regelgeving uit van het recht op mogelijkheid tot bezonning. Vaak zijn een of meerdere zonsposities bepalend voor de gestelde eisen. De effecten van de zon zijn te meten enerzijds door de waardering van bezonning door mensen, anderzijds door een objectief meten en/of berekenen van de mogelijke en de werkelijke bezonningsuren over verschillende periodes. Door verschillende instanties zijn in de loop van de tijd onderzoeken uitgevoerd naar de beleving en waardering van bezonning. De sociale en economische effecten van bezonning en beschaduwing zijn met name voor aktiviteitengebieden van belang.

Sinds de inwerkingtreding van het Bouwbesluit wordt daglichttoetreding tot woningen niet meer beschermd. Wettelijke regelingen voor minimale bezonning / maximale beschaduwing ontbreken nog steeds. Vanuit de zorg voor een goede en zorgvuldige ruimtelijke ordening worden er bij het opstellen van een bestemmingsplan voorwaarden gesteld voor een zo gunstig mogelijke bezonning. Deze criteria kunnen de verkaveling en bouwhoogte van bouwwerken be?nvloeden. Deze criteria zijn vervolgens het toetsingselement bij een bouwaanvraag.

Met andere woorden, indien er hier sprake zou zijn van een modern bestemmingsplan zou, vanuit een zorgvuldige ruimtelijke ordening gekeken zijn naar het bezonnings- en beschaduwingsaspect en zou op basis van onderzoek een uitspraak gedaan zijn over het hinderaspect c.q. het recht op het minimaal aantal zonne-uren op basis van een uiterst zorgvuldige afweging in relatie tot de wenselijkheid van het bouwplan.

Middels eenvoudige diagrammen waarin de zonnebanen zijn ingetekend kan indicatief afgeleid worden of er in een bepaald geval sprake zal zijn van verminderde bezonning c.q. beschaduwing. Middels computersimulaties kan nauwkeurig worden berekend wat het effect is in de omgeving qua bezonning bij hoogbouwplannen of bouwplannen dicht op bestaande bebouwing.