Bodemrapport - Akoestische onderzoeken, Akoestische rapporten

 
 
 

Bodemonderzoek

AV-Consulting B.V. kan verschillende milieukundige bodemonderzoeken voor u uitvoeren.

Vrijwel elk bodemonderzoek wordt vooraf gegaan door een historisch bodemonderzoek. Bij het historisch bodemonderzoek wordt aan de hand van archieven, luchtfoto's en kaartmateriaal nagegaan welke verontreiniging er in een bepaald gebied te verwachten is.

Daarna volgt meestal een verkennend bodemonderzoek, een nulsituatie-onderzoek of een vergunningsonderzoek. Een verkennend bodemonderzoek wordt in het algemeen uitgevoerd in transactie-situaties (koop/verkoop) en ten behoeve van het verkrijgen van bijvoorbeeld een bouwvergunning. Een nulsituatie-onderzoek wordt meestal uitgevoerd om de actuele bodemkwaliteit vast te leggen in het geval dat er in de toekomst op de betreffende locatie bodemverontreinigende activiteiten worden verwacht. Een vergunningsonderzoek is soms nodig voor het verkrijgen van een milieuvergunning. Het gaat dan vaak om een nulsituatie-onderzoek.

Indien er op een locatie bodemverontreiniging wordt aangetroffen, wordt er een oriT?T?nterend onderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt de aard en de locatie van de verontreiniging in beeld gebracht. In een nader onderzoek worden de omvang van de verontreiniging en de risico's nader onderzocht.

In geval van een ernstige bodemverontreiniging is het soms noodzakelijk om een bodemsanering uit te voeren. Hierbij wordt de verontreinigde bodem afgegraven, de verontreiniging afgebroken met micro-organismen, of het grondwater gezuiverd door middel van een waterzuiveringsinstallatie.