Asbest inventarisatie - Akoestische onderzoeken, Akoestische rapporten

 
 
 

Asbestinventarisatie

In de meeste gebouwen die voor 1993 gebouwd zijn, komt asbest voor. Soms is het duidelijk waar in het gebouw de asbest zich precies bevindt, maar in de meeste gevallen niet. In dat geval is het verstandig om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Er bestaan verschillende vormen van asbestonderzoek. U kunt een risico-analyse laten maken, of een globaal onderzoek uit laten voeren. Bij sloop van gebouwen is vrijwel altijd een volledig asbestonderzoek verplicht. Dit mag alleen verricht worden door hiervoor speciaal gecertificeerde asbestinventarisatie-bedrijven, die in het bezit zijn van het KOMO-keur BRL 5052.

Bij zo'n volledige asbestinventarisatie wordt de bouwgeschiedenis bestudeerd en wordt ter plekke gekeken of er asbestverdachte materialen in een pand of object aanwezig zijn. Indien wenselijk kan een risico-analyse inzicht geven in mogelijk gevaar voor de gezondheid. Als asbest is aangetroffen kunnen grond- en luchtmonsters aantonen of er concentraties asbestvezels aanwezig zijn die de wettelijke norm overschrijden.

Indien er asbestconcentraties aangetroffen worden die de norm overschrijden, wordt er een sloopbestek opgesteld, waarna er overgegaan wordt tot een asbestsanering. Voordat er wordt begonnen met het aanbestedingsproces is het noodzakelijk om een gedegen indruk te hebben van de omvang en de kosten van het project. AV-CONSULTING B.V. verzorgt een gedetailleerd overzicht van de sloopwerkzaamheden en een bedrijfseconomische raming van de sloopkosten. De opname ter plaatse en het bestuderen van bouwtekeningen zijn de belangrijkste activiteiten in deze fase.

Voor het sloopwerk is een goed bestek onontbeerlijk. In het sloopbestek worden de uit te voeren werkzaamheden omschreven en de juridische en administratieve bepalingen vastgelegd. AV-CONSULTING B.V. heeft ruime ervaring met het maken van sloopbestekken voor een grote verscheidenheid aan projecten. Aansluitend verzorgt AV-CONSULTING B.V. desgewenst de aanbestedingsprocedure. Hierbij wordt zorg gedragen voor de correspondentie met de geselecteerde aannemers, het houden van inlichtingen, de aanwijzing en het opstellen van de nota van inlichtingen; dit alles gebeurt in goed overleg met de opdrachtgever.

In sommige gevallen is door de Arbowet een Veiligheids- en Gezondheidsplan vereist (V&G-plan). AV-Consulting kan een dergelijk plan voor de opdrachtgever opstellen.

Desgewenst kan AV-Consulting B.V. het gehele saneringsproject begeleiden.