Archeologie - Akoestische onderzoeken, Akoestische rapporten

 
 
 

Archeologisch onderzoek

Overheden, projectontwikkelaars en bouwers moeten tegenwoordig over archeologische informatie beschikken om hun ruimtelijke plannen te kunnen ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat het archeologisch onderzoek soepel en binnen het beschikbare tijdsbestek kan plaatsvinden, is het vooral zaak om dit werk tijdig en op de juiste wijze in uw planning in te passen.

Zo houdt u de kosten beheersbaar en voorkomt u dat u te maken krijgt met onnodige en dus kostbare vertragingen tijdens de uitvoering van het project.
archeologie
Wij kunnen archeologisch onderzoek uitvoeren volgens de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en de Commissie voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK). Het onderzoek zal geschieden onder de opgravingsvergunning van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).

Als er de bouwlocatie nog geen gegevens beschikbaar zijn, zal er eerst een vooronderzoek moeten worden verricht. De intensiteit daarvan wordt mede bepaald door de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Meestal blijft dit beperkt tot een bureauonderzoek. In sommige gevallen wordt er een boor- of een proef-sleuvenonderzoek verricht. Hiermee kan de omvang en de waardering van het te verstoren gebied nader worden vastgesteld.

Wanneer blijkt dat er archeologische waarden op het terrein aanwezig zijn, dan is het aannemelijk dat door middel van een boor- of proefsleuvenonderzoek de omvang en archeologische kwaliteit van het terrein nader kan worden vastgesteld. Na afloop van het vooronderzoek bepaalt het bevoegd gezag of een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving wenselijk is. Het is in sommige gevallen mogelijk bodemverstorende maatregelen archeologisch te laten begeleiden.